De ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit 9 leden. Tijdens de jaarlijkse ouderavond treedt ieder jaar een derde deel af en kunnen andere ouders de plaatsen eventueel innemen. Men wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De maximale zittingsperiode is zes jaar. De OR benoemt ieder jaar uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De directeur van de school is adviserend lid van de OR.  Zij woont samen met een lid van het team de vergaderingen van de OR bij.

De OR legt op de zakelijke ouderavond verantwoording af over haar werk. Op deze algemene ouderavond worden de jaarrekeningen van de OR en de school behandeld. Algemene onderwerpen kunnen in de rondvraag aan de orde worden gesteld. Na de pauze wordt vaak een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp behandeld.

Een belangrijke functie van de OR is het contact tussen school en ouders bevorderen. Zo nodig behartigt de raad de belangen van ouders en kinderen bij de MR. Die rol kan hij ook spelen naar de directie en/of de leerkrachten.

Een andere belangrijke taak van de OR is samen met het team te zorgen voor de organisatie van feesten en evenementen. Zo is de OR nauw betrokken bij het sinterklaasfeest, de kerstviering, de sportdag, het afscheid van de leerlingen van groep 8, de laatste schooldag, het ophalen van het oud papier, enz.

(Vrijwillige) ouderbijdrage/Samenstelling ouderraad

De hoogte van de actuele (vrijwillige) ouderbijdrage vindt u op het informatieblad , evenals de samenstelling van de huidige ouderraad

Call Now Button