Lezen
Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die uw kind op de basisschool leert. De voorbereiding begint in de kleutergroepen. Daar is veel aandacht voor woordbegrip en kinderen werken er in de taal/leeshoek. Door middel van het beredeneerde aanbod komen alle aspecten van het taalonderwijs aan de orde. In groep 3 gebruiken we als methode ‘veilig leren lezen’ (nieuwe versie). De methode sluit aan bij de verschillende niveaus van de leerlingen. Om te bepalen hoe het staat met het technisch lezen worden toetsen afgenomen. Daarbij wordt gelet op snelheid, het aantal en de soort fouten. Voor een doorgaande leerlijn voor leesontwikkeling op ‘t Hieker Nust, maken we gebruik van de methode “Lees maar Door”

Schrijven
Ook de voorbereiding tot het schrijven vindt plaats in de kleutergroepen. Hier wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van de fijne motoriek. Vanaf groep 3/4 gebruiken we de methode “Pennenstreken”, waarin nadruk ligt op leesbaarheid, schrijfsnelheid en toepassing van het handschrift in praktische situaties. De kinderen leren een licht hellend, verbonden schrift dat makkelijk uitvoerbaar is. Ze maken daarbij gebruik van een fijnschrijver, omdat dit tot het beste resultaat leidt.

Taal
Veel mensen denken bij taallessen vooral aan zaken als spelling en ontleden. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op communicatieve vaardigheden. Het voornaamste doel is dat kinderen leren om de taal goed te gebruiken in allerlei praktische situaties. Ze moeten leren om een samenhangend verhaal te vertellen, te luisteren naar wat er verteld of geschreven wordt en dat ook te begrijpen. Ook moeten ze leren hun gedachten en gevoelens op papier te zetten. Daarnaast blijft er natuurlijk aandacht voor vaardigheden zoals spellen, ontleden en woordenschat. We gebruiken de methode “Taal op Maat” en “Spelling op Maat”.

Rekenen
In de kleutergroepen wordt er gewerkt aan taal- en rekenbegrippen. Het zijn de voorwaarden voor het rekenen. Vanaf groep 3 werken we met “Pluspunt”, 3e versie. Deze methode gaat ervan uit dat rekenen moet worden aangeboden in vorm van concrete, praktische situaties. Er wordt vooral gewerkt aan het bijbrengen van rekenkundig inzicht, minder aan het aanleren van ‘rekentrucjes’. De methode, ingevoerd vanaf schooljaar 2014-2015, sluit aan bij de kerndoelen en bij nieuwe inzichten voor modern rekenonderwijs.

Engels
Engels wordt onderwezen in de groepen 7 en 8. We maken hierbij gebruik van de methode “Groove me”, waarbij het voornaamste doel is dat leerlingen op eenvoudig niveau leren om de Engelse taal te gebruiken als communicatiemiddel.

Wereldoriënterende vakken
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met jaarlijks terugkerende thema’s. Voor het vak geschiedenis gebruiken we de methode “Wijzer door de tijd”. Het doel is dat leerlingen inzicht krijgen in het heden door zich te verdiepen in het verleden. De leerlingen ontwikkelen historisch besef en kennen in grote lijnen een aantal belangrijke ontwikkelingen, gebeurtenissen en personen uit heden en verleden. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen aardrijkskunde (Meander), natuur (Naut) en geschiedenis (Brandaan).

Computeronderwijs
Computers hebben intussen een vaste plaats gevonden in ons onderwijs. Vanaf groep 1 zitten de kinderen regelmatig achter het beeldscherm. In de groepen 1 en 2 wordt gebruikt gemaakt van de software van ‘de Nieuwe Schatkist’. In groep 3 wordt onder andere gewerkt met het computerprogramma van de methode ‘Veilig leren lezen”. In de groepen 3 tot en met 8 werken de kinderen onder andere met het computerprogramma van “Pluspunt. Verder werken leerlingen vaak met de tekstverwerker om verhalen, gedichten en werkstukken te maken. Met behulp van het digitale schoolbord (Touchscreens) worden kinderen gestimuleerd presentaties te maken. Het digitale schoolbord dient verder als ondersteuning bij diverse lessen.

Elk klaslokaal heeft ook 2 IPads die voor extra ondersteuning bij het leerproces ingezet worden.

Sociaal/Emotioneel
Zien: Binnen Kits Primair werken we met Zien. Zien is een expertsysteem dat de leerkracht helpt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Zien is een krachtig instrument om het socaial emotioneel functioneren van de leerlingen van groep 1 t/m 8 in kaart te brengen.

PBS: Vanaf schooljaar 2014-2015 gaat het team in Hijken zich scholen in PBS. Schoolwide positive behavior support (PBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen school. Het doel van PBS: een positieve, sociale omgeving creëren die het leren bevordert en die gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen. Hierbij is de samenwerking met ouders van groot belang

Expressie:
Tekenen en handvaardigheid
Bij beeldende vorming gaat het erom dat kinderen leren het werk van anderen te bekijken en te waarderen en om hun eigen gedachten en gevoelens in werkstukken vorm te geven. Daarbij leren ze gebruik te maken van beeldende aspecten als vorm, kleur en compositie en van de mogelijkheden die bepaalde materialen en technieken bieden.

Muziek
Muziek is iets waar bijna alle kinderen van nature plezier in hebben. Op ’t Hieker Nust leren de kinderen zingen, luisteren naar en praten over muziek. Ze leren eenvoudige instrumenten te bespelen en op muziek te bewegen. Er is een uitgebreid assortiment muziekinstrumenten aanwezig op onze school. In groep 4 bieden we Klasse!muziek aan. Dit wordt gegeven door een externe docent.

Bewegingsonderwijs
Een kleuter ontdekt zijn wereld al bewegend. Beweging is belangrijk voor de totale ontwikkeling van het kind. Kleuters gymmen, wanneer het minder mooi weer is, twee keer per week. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. Hoewel daar vaak dezelfde aspecten aan bod komen als bij gym, ligt het accent veel meer op vrij spelen. Omdat kleuters in hun ondergoed gymmen, is het van belang dat zij zichzelf kunnen aan- en uitkleden. Onderdelen van de kleutergym zijn: werken met materiaal, kringspelletjes, tikspelen en ritmiek.
In de groepen 1 t/m 8 wordt gebruikt gemaakt van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs.

Elke basisschool in Nederland is wettelijk verplicht bovenstaande vaardigheden te onderwijzen. Veel van deze vakken staan niet op zichzelf. Op ’t Hieker Nust wordt dan ook geprobeerd de samenhang ertussen zo veel mogelijk zichtbaar te maken voor de kinderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onderwerpen uit de geschiedenislessen te koppelen aan actuele gebeurtenissen.

Vrijdagmiddag groepen 5 t/m 8
Met ingang van schooljaar 2013-2014 zijn we gestart om op vrijdagmiddag vanaf 14:15 uur de kinderen van de hoogste vier groepen te laten rouleren in een creatief circuit. In de praktijk betekent dit dat de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 zijn verdeeld over 3 tot 4 groepen. Hiermee willen we bevorderen dat kinderen en leerkrachten elkaar beter leren kennen. De groepen rouleren in blokken van een aantal vrijdagmiddagen tussen de leerkrachten. De inhoud van de middag kan bestaan uit verschillende vakgebieden, centraal staat echter een creatieve activiteit. Op deze manier krijgen de kinderen de kans om te werken met verschillende technieken en materialen. Omdat er op vrijdagmiddag maar twee leerkrachten werkzaam kunnen we bovenstaande alleen realiseren wanneer er voldoende externe hulp is (ouders, opa’s, oma’s etc.).

Dit schooljaar hebben extra ondersteuning van een leerkracht Life-Style op de vrijdagmiddag.

Maar de school is er niet alleen om de leerling feitenkennis bij te brengen. De school heeft ook tot taak de sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden van uw kind te ontwikkelen, zoals het leren samen te werken, te luisteren, zelfstandig te werken, zelf problemen op te lossen en het leren te bewegen. Er is gekozen voor een systematische aanpak van de sociale en emotionele ontwikkeling van de groepen 1 tot en met 8.

Alle op school gegeven vakonderdelen staan beschreven in het schoolplan. Wilt u over bepaalde onderdelen meer weten, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkrachten. Zij zullen u er met plezier het een en ander over vertellen. Ook vertelt iedere leerkracht op de jaarlijkse groepsinformatieavond welke leerstofonderdelen aan bod komen en hoe er gewerkt wordt. Bovendien liggen dan alle lesmaterialen ter inzage.

In de groepen 3 tot en met 8 wordt gebruik gemaakt van methoden die voldoen aan de wettelijke gestelde kerndoelen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van kinderen en op het tot ontwikkeling brengen van hun creativiteit en op het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Deze vaardigheden kunnen ondergebracht worden bij verschillende doelen:
werkhouding De kinderen hebben belangstelling voor de wereld om hen heen en zijn gemotiveerd om deze te onderzoeken
werken volgens plan De leerlingen kunnen een plan opstellen en er naar handelen
gebruik van uiteenlopende leer strategieën De leerlingen kunnen bij leeractiviteiten uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken.
zelfbeeld De leerlingen leren met hun eigen mogelijkheden en grenzen om te gaan
sociaal gedrag De leerlingen leveren een positieve bijdrage in een groep
nieuwe media De leerlingen maken verantwoord en doelbewust gebruik van communicatiemiddelen

Call Now Button